آزمایشگاه و سنجش کیفیت

سنجش کیفیت

بهترین راه سنجش کیفیت یک ساندویچ پانل آزمایش آن با معیارهای استاندارد معتبر داخلی یا جهانی روا (بین المللی) است. آریا بارون برای اولین بار در ایران یک آزمایشگاه مدرن را مخصوص خریداران محترم با دستگاه‌ها و وسایل استاندارد به شرح زیر در محل نمایشگاه فروش مرکزی مشهد تجهیز نموده و به طور رایگان جهت آزمایش هر تعداد نمونه در اختیار مشتریان گرامی قرار داده است.

دستگاه تست افروزش

آزمون منبع تک شعله براساس استاندارد ملی ایران شماره 7172-

تعیین قابلیت افروزش و واکنش در برابر آتش برای فرآورده‌های ساختمانی در برخورد مستقیم با شعله.  

دستگاه یونیورسال

تعیین مقاومت کششی عمود بر سطح  بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 7119

 به منظور ارزیابی کیفیت چسبندگی فوم نسبت به لایه ورق رویه و زیره، حداکثر نیروی کششی عمود بر سطوح فرآورده درحین عملیات کشش محاسبه و بر مساحت مقطع عرضی نمونه تقسیم می‌شود .

دستگاه یونیورسال

تعیین مقاومت فشاری بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 7117

 به منظور ارزیابی مقدار تحمل فشار در پانل‌ها، نرخ بارگذاری تا میزانی که تغییر شکل مساوی 10 درصد ضخامت بر دقیقه را ایجاد نماید ادامه می‌یابد.

دستگاه یونیورسال

تعیین مقاومت خمشی و برشی

ارزیابی بار نهایی تحمل شده با استفاده از آزمون خمش چهار نقطه‌ای تعیین می‌شود. اثر ساندویچی در پانل‌ها، یک سیستم سازه‌ای جدید با ظرفیت باربری کاملا تغییر یافته ایجاد می‌کند به طوری که پانل‌های ساندویچی سه لایه‌ای، مقاومت خمشی بسیار بالاتری از مجموع مقاومت لایه‌های منفرد روکش‌ها و لایه میانی دارند و دلیل این رفتار به تقسیم بارهای برشی مربوط است.