جدول نمایشگاه ها

ردیف نام نمایشگاه محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ اتمام
1 نمایشگاه تاسیسات اصفهان 1399/11/06 1399/11/10