جدول نمایشگاه ها

ردیف نام نمایشگاه محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ اتمام
1 نمایشگاه صنعت و ساختمان بوشهر آبدان 1398/10/10 1398/10/13
2 نمایشگاه صنعت و ساختمان بندرعباس 1398/10/24 1398/10/27
3 نمایشگاه تاسیسات اصفهان 1398/10/24 1398/10/27
4 نمایشگاه صنعت و ساختمان مشهد 1398/11/15 1398/11/18