سرویس بهداشتی-حمام پیش ساخته ثابت

مشخصات فنی

ویژگی‌ها و امکانات

سرویس دو چشمه تیپ یک

سرویس تک چشمه

سرویس دو چشمه تیپ دو

سرویس سه چشمه

سرویس چهار چشمه تیپ یک

سرویس چهار چشمه تیپ دو

سرویس شش چشمه تیپ یک

سرویس شش چشمه تیپ دو

سرویس دوازده چشمه