ساختمان پیش ساخته مونتاژ با فونداسیون بتنی

فونداسیون این نوع ساختمان از بلوکه‌های بتنی پیش ساخته‌ای تشکیل می‌گردد که در چهار طرف دارای صفحه های قلاویز شده و از بالا دارای چهار بلت است. این بلوکه‌ها در کارخانه آریا بارون با بتن عیار 300 قالب گیری و در شرایط استاندارد فرآوری می‌گردند. پس از هموارسازی زمین پروژه، این بلوکه‌ها که چگونگی چیدمان آن‌ها متناسب با هر ساختمان از قبل محاسبه و نقشه گردیده است چیده می‌شوند.