واحد نمونه صنعتی 1397

واحد نمونه صنعتی 1397

انتخاب شرکت آریا بارون توس بعنوان واحد نمونه صنعتی در سال 1397 و برای پنجمین سال پشت سر هم