جدول نمایشگاه ها

ردیف نام نمایشگاه محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ اتمام
1 نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان کرمان 1398/06/05 1398/06/08